هر فردی برای انجام کارهایش از توانایی ها ومهارت های گوناگونش با اولویت های متفاوت و به میزان متفاوتی استفاده می کند. لطفا انتخاب اول (اولویت اول) مربوط به هر پرسش و انتخاب دوم (اولویت دوم) خود را مشخص کنید یعنی تعیین نمایید در هر پرسش مهمترین ابزاری که بین ۴ گزینه مطرح شده مورد استفاده شما قرار می گیرد و دومین ابزار کدامها هستند. لطفا به همه پرسش ها پاسخ دهید. مهم است آنچه درمورد «خود واقعی» شما صادق است را انتخاب کنید، یعنی زمانی که آزادانه خودتان باشید، بدون توجه به اینکه دلتان می خواهد چگونه رفتار کنید یا چه رفتاری از نظر بقیه قابل قبول تر است. در صورتی که در عمل فقط از یکی از انتخاب ها استفاده می کنید و به بیان دیگر اولویت اول و دوم شما یکی است، می توانید یک گزینه مشابه را در هر دو اولویت انتخاب نمایید.