سومین دوره هوشمندی استراتژیک
شرایط اقتصادی و اجتماعی جهان و بخصوص ایران به‌شدت در حال تغییر است و شدت این تغییرات به‌حدی است که ...
خواندن بیشتر